Aiemmat seminaarit

Seminaari, 5.-6.5.2017, Helsinki
Mielen ja kehon rajapinnalla
Mind/body-ykseyden parantaminen: plasebovaikutus ja tiedostamattoman parantava voima
Richard Kradin, USA & Seppo Vainio, Oulu

Professori, lääkäri ja psykoanalyytikko Richard Kradin valottaa kiisteltyä plasebo-ilmiötä: mistä on kysymys; mitä kehityspsykologiset ja neurologiset tutkimukset kertovat siitä, miten varhaiset kiintymyssuhteet vaikuttavat mielen ja aivojen parantaviin voimiin; miten kehityksellinen stressi ja kiintymyssuhteen häiriöt lisäävät psykosomaattisen oireilun ja fyysisten sairauksien riskiä; miten hyödyntää mielen parantavaa kykyä hoidossa. Seminaari tarkastelee sairauksien syitä ja hoitoa integroidusta mieli–keho-näkökulmasta lääketieteen ja psykoterapian kannalta.

Seminaarissa on tulkkaus suomeksi.
Kouluttajat:

Dr. Richard Kradin, psykoanalyytikko; immunopatologian erikoislääkäri, Massachusetts General Hospital; apulaisprofessori, Harvard University, USA
Prof. Seppo Vainio, kehitysbiologian professori, Oulun yliopisto
Lue lisää >

Seminaari, 31.3.-1.4.2017, Hotel Haaga, Helsinki 
Kiintymys ja läheisyys: rakkaussuhteen ymmärtäminen 
ja rakentaminen Psykodynaamista ja tunnekeskeistä pariterapiaa EFT:tä integroiva seminaari
Christopher Clulow & Helene Igwebuike, UK

Pienen lapsen turvallista kiintymyssuhdetta äitiinsä tai ensisijaiseen hoivaajaansa on pidetty aikuisuuden ihmissuhteiden perustavana rakennuselementtinä aina siitä lähtien, kun Freud kuvaili sen olevan ”ensimmäinen ja voimakkain rakkauden kohde ja kaikkien myöhempien 

rakkaussuhteiden prototyyppi”. Tämä kaksipäiväinen seminaari avartaa käsitystämme siitä, kuinka varhaisimmat rakastavat suhteemme toimivat, elleivät prototyyppinä, niin perustana kaikille aikuisiän rakkaudellisille suhteillemme, erityisesti niille joissa roolimme on olla puoliso tai vanhempi. Seminaarin ensimmäisenä päivänä tarkastelemme tapoja, joilla vanhemmat parina vaikuttavat lasten kiintymyssuhteen turvallisuuteen; tutkimme aikuisuuden rakkaussuhteiden osa-alueita ja niiden eroja lapsuuden rakkaussuhteisiin; sekä syvennämme ymmärrystämme turvallisen ja turvattoman parisuhteen olemuksesta. Toisena päivänä tuomme nämä peruselementit käsitteelliseltä tasolta terapeuttiseen käytäntöön.

Seminaarin kohderyhmänä ovat kaikki parien ja perheiden kanssa työskentelevät psykoterapeutit, psykologit, hoitajat, neuvojat, lääkärit ja muut työntekijät mm. perheneuvoloissa, perheasiainneuvottelukeskuksissa, väestöliiton neuvoloissa, mielenterveystoimistoissa, psykiatrisissa klinikoissa, kuntoutusyksiköissä; sekä yksityiset psykoterapeutit, jotka haluavat syventää ymmärrystään ja osaamistaan integroimalla psykodynaamisen, psykoanalyyttisen ja tunnekeskeisen terapian syvintä olemusta. Seminaari soveltuu myös kaikille, jotka haluavat ymmärtää lapsuuden kiintymyssuhteiden vaikutusta aikuisiän rakkaus- ja parisuhteisiin sekä vanhemmuuteen.

Seminaarissa on simultaanitulkkaus suomeksi.
Kouluttajat:

Dr. Christopher Clulow, psykoanalyyttisen pariterapian työnohjaaja ja kouluttaja, Tavistock Centre for Couple Relationships, Lontoo
Helene Igwebuike, tunnekeskeisen EFT-pariterapian terapeutti ja työnohjaaja, ICEEFT, Lontoo
Lue lisää  >

Charlotte ReznickSeminaari, 11.-12.11.2016, Tampere
Luottamuksen ja hoivan lukkojen avaaminen kiintymyssuhteissaan traumatisoituneen lapsen/nuoren kanssa
Kiintymyskeskeinen, terapeuttinen kasvatustyö kotona, sijaishoidossa ja koulussa
Dr. Courtney Rennicke, USA

Lapsille ja nuorille, joiden kiintymyssuhde omiin vanhempiin on rakentunut turvattomaksi tai jotka ovat kokeneet kaltoin kohtelua, väkivaltaa ja laiminlyöntiä, on vaarassa kehittyä monenlaisia psyykkisiä ongelmia sekä käytöshäiriöitä. Heidän syrjäytymisriskinsä on suuri. Tämä seminaari keskittyy valottamaan niitä keinoja, joiden avulla kiintymyshäiriöistä kärsivien lasten ja nuorten auttaminen tehostuu yhdessä hoitavien aikuisten kanssa sekä kotona että kodin ulkopuolella. Perustyökalut pohjautuvat Daniel Hughesin kehittämän vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian eli DDP-terapian tunnesuhdetta ja terapeuttista vuorovaikutusta rakentavaan asenteeseen ja toimintatapaan. DDP on tehokas menetelmä, jossa rakkauden, leikkisyyden, hyväksynnän, uteliaisuuden ja empatian kautta rakennetaan uudenlaista tunnetason kohtaamista vaikeasti oireilevan lapsen tai nuoren kanssa. Arjen vuorovaikutussuhteet, jotka saadaan rakennettua terapeuttisemmiksi, ovat niitä joiden avulla kuntoutuminen parhaiten tapahtuu. Seminaarin hinta sis. ALV, tulkkaus, materiaalit, lounaat ja kahvit. Psykologi Courtney Rennicke, PhD, on DDP®-terapeutti, -työnohjaaja ja -kouluttaja sekä DDP Instituten johtokunnan jäsen.
Lue lisää >

Charlotte ReznickSeminaari, 3.-4.12.2015, Helsinki (peruuntunut kouluttajan Euroopankiertueen peruuntumisen vuoksi)
Mindfulness, meditaatio ja mielikuvitus
Joustavuutta ja selviämiskykyä traumatisoituneille lapsille ja nuorille!
Dr. Charlotte Reznick, USA

Miten mindfulness, meditaatio ja luovat mielikuvitusstrategiat (MMI) auttavat lapsia ja nuoria kehittämään kykyä selvitä elämän vaikeimmissa haasteissa ja traumoissa? Seminaari opastaa meitä auttamaan lapsia ja nuoria ymmärtämään, parantamaan ja arvostamaan itseään. Viimeisimmät tutkimukset koskien mindfulnessia, meditaatiota ja luovia mielikuvitusstrategioita (MMI) · MMI emotionaalisen stressin vähentämisessä · Ahdistuksen ja pelkojen hallinta (tulevaisuus, menetys, kuolema) · Vihan, pettymyksen ja loukkaantumisen tunteet · Itsensä hyväksyminen, arvostaminen ja kunnioittaminen.
Lue lisää >

Al PessoSeminaari, 13.-14.11.2015, Tampere (peruuntunut kouluttajan sairastumisen vuoksi)
Uudet kehotietoiset muistot avaimena parempaan huomiseen
Pesso-Boyden System Psychomotor ihmissuhdetrauman hoidossa
Albert Pesso, USA

Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson vuodesta 1961 kehittämää ainutlaatuista mind–body-menetelmää, Pesso Boyden System Psychotherapy (PBSP), on sanottu edistyneimmäksi emotionaalisen uudelleenohjelmoinnin menetelmäksi. PBSP korjaa elämässä täyttymättä jääneiden emotionaalisten tarpeiden jättämät aukot ja vauriot käyttäen erityisiä prosesseja, joiden avulla luodaan ’uusia muistoja’. Nämä uudet muistot täyttävät symbolisesti kehitykselliset perustarpeet, jotka aiemmin elämässä ovat jääneet täyttymättä: paikan, hoivan, tuen, turvan ja rajojen tarpeet. PBSP-tekniikat ovat terapeutille tehokas työkalu vähentää vastarintaa ja negatiivista transferenssia sekä affektiivisen säätelyn häiriöitä. PBSP:n teoriaa ja tekniikoita tukevat myös viimeaikaiset neurotutkimuksen löydökset peilisoluista, empatiasta, moraalisuudesta ja kielen vaikutuksesta mielen teoriaan. Vuonna 2013 järjestimme Pesso Boyden -menetelmän tutustumispäivän.
Lue lisää >

Daniel HughesSeminaari, 20.–21.10.2014, Tampere
Kiintymyshäiriöisen lapsen tai nuoren hoito ja hoiva
Rakastavan yhteyden luominen lapsen ja hoivaajan välille
Daniel A. Hughes, USA

Odotettu Dan Hughes jälleen Suomessa! Seminaari ja DDP-kurssit keskittyvät traumaperäisiin kiintymyshäiriöihin ja erityisesti niiden näyttöön perustuvaan hoitoon. Pääpaino on siinä, miten terapeuttisen vanhemmuuden/hoidon sekä tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (Dyadic Developmental Psychotherapy®, DDP®) avulla autetaan traumatisoitunutta lasta/nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita.
Lue lisää >

John WhitwellSeminaari, 14.-15.8.2014, Tampere
Ruoan emotionaalinen ja terapeuttinen merkitys
Parantava vuorovaikutus kiintymystraumojen hoidossa
John Whitwell, UK

Ruoka ja syöminen saattavat olla hyvin emotionaalisesti latautuneita asioita. Koulutus keskittyy siihen, miten ruokaan, ruoan saamiseen ja antamiseen sekä ruokailuun liittyviä merkityksiä, tunnelatauksia ja syömisen tai syöttämisen emotionaalista vuorovaikutusta voidaan käyttää terapeuttisesti, varhaisiällä syntyneiden traumojen hoidossa, sijaishuollossa, adoptioperheissä, ammatillisessa hoidossa, osastohoidossa ja muissa yhteyksissä missä jokapäiväiseen ruokaan ja syömiseen hyvin usein liittyy ongelmia tai häiriöitä.

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja ammattitaitoa syömiseen liittyvistä ongelmista ja häiriökäyttäytymisestä, niiden taustalla olevista syistä ja niiden hoitamisesta terapeuttisessa arjessa, sekä antaa keinoja jotka tukevat työntekijän, sijaisvanhemman tai vanhemman jaksamista hänen arjen työssään. Miten tulkita syömiseen ja ruokaan liittyviä erityisvaikeuksia ja käyttää tätä ymmärrystä hyväksi autettaessa vaurioitunutta lasta tai nuorta eheytymään?
Lue lisää >

Brian BroomSeminaari, 5.-6.6.2014, Tampere
Sairaus täynnä merkityksiä
Kokemukset ja merkitykset fyysisen sairauden aiheuttajina
Brian Broom, Uusi-Seelanti

Erikoislääkäri, psykoterapeutti Brian Broom on yli 20 vuoden ajan tutkinut kliinisessä työssään mielen ja kehon yhteyttä ja nähnyt lukemattomia tapauksia joissa sairauden merkityksiin perustuva lähestymistapa on auttanut potilasta vaikeissa fyysisissä sairauksissa, kun perinteiset lääketieteen keinot eivät ole tehonneet.

Broom on kehittänyt menetelmiä käytännön mind/body-työhön. Kyse on mielen, kehon ja henkisyyden yhteydestä: miten ihmisen elämässään kokemat asiat ja niiden tietoiset tai tiedostamattomat merkitykset ovat yhteydessä hänen kehoonsa ja miten tämä ilmenee terveytenä tai sen puuttumisena.

Broom on työssään nähnyt konkreettisesti, että sairauden merkityksessä on järkeä, se avaa mahdollisuuden siihen että potilaat voisivat todella hyötyä hoidosta ja että heitä hoitavat henkilöt voisivat olla sellaisia lääkäreitä, hoitajia, terapeutteja ja parantajia joihin potilailla ja asiakkailla on oikeus.

Seminaarin avaa psykiatri, kirjailija Claes Andersson.
Seminaari on hyväksytty erikoislääkärin teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi.
Lue lisää

Jonathan BaylinSeminaari, Tampere-talo 3.-4.10.2013 · Videoyhteys Ouluun
”Hyvät yhteydet”: henkilöiden välinen neurobiologia ja aivot lapsi–vanhempi-hoitosuhteessa
Lukkiutuneesta luottamuksesta yhteyden rakentamiseen
Dr. Jonathan Baylin, USA

Seminaari uraauurtavasta tutkimuksesta terveen hoivan ja huolenpidon takana oleviin aivojen mekanismeihin. Emootioiden neurobiologiset juuret ja oma kiintymyshistoria vaikuttavat siihen, millainen hoito-, hoiva- tai terapiasuhteesta muodostuu. Mitä ovat ”hyvän huolenpidon” järjestelmät aivoissa, mitä tapahtuu kun vanhempi tai hoitaja on vahva ja vakaa, tai silloin kun jokin aikuisen suhteessa lapseen lukkiutuu? Kuinka kehittää ”vanhemmuuden aivoja”? Jonathan Baylin on tutkinut asiaa viimeiset 15 vuotta.

Seminaarin avaa Theraplay-terapian pioneeri Phyllis Booth. Seminaarissa ovat kommentaattoreina myös Pesso–Boyden-päivän (5.10.) kouluttajat Petra ja Miles Winnette.
Lue lisää >

DDPSeminaari/workshop, Tampere, 5.10.2013
Psykomotorinen kehopsykoterapia ihmissuhdetrauman hoidossa
Johdanto Pesso Boyden System Psychomotor -menetelmään
Petra Winnette, PhD & Miles Winnette, PhD, Tsekki/USA

Albert Pesson ja Diane Boyden-Pesson vuodesta 1961 kehittämää ainutlaatuista mind–body-menetelmää, Pesso Boyden System Psychotherapy (PBSP), on sanottu edistyneimmäksi emotionaalisen uudelleenohjelmoinnin menetelmäksi. PBSP korjaa elämässä täyttymättä jääneiden emotionaalisten tarpeiden jättämät aukot ja vauriot käyttäen erityisiä prosesseja, joiden avulla luodaan ’uusia muistoja’. Nämä uudet muistot täyttävät symbolisesti kehitykselliset perustarpeet, jotka aiemmin elämässä ovat jääneet täyttymättä: paikan, hoivan, tuen, turvan ja rajojen tarpeet. PBSP-tekniikat ovat terapeutille tehokas työkalu vähentää vastarintaa ja negatiivista transferenssia sekä affektiivisen säätelyn häiriöitä. PBSP:n teoriaa ja tekniikoita tukevat myös viimeaikaiset neurotutkimuksen löydökset peilisoluista, empatiasta, moraalisuudesta ja kielen vaikutuksesta mielen teoriaan.
Lue lisää >

Seminaari, Helsinki 28.-29.1.2013 (videoyhteys Ouluun)
Traumaperäisen kiintymyshäiriön arviointi ja hoito
Näyttöön perustuva lähestymistapa kompleksisen trauman arvioinnissa ja hoidossa
Arthur Becker-Weidman, USA &
Attachment-Focused Treatment Institute

Miten terapeuttisen vanhemmuuden/hoidon sekä tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian (Dyadic Developmental Psychotherapy®, DDP®) periaatteiden avulla autetaan traumatisoitunutta lasta/nuorta rakentamaan kykyä kiintyä, kehittää terveempää tunne-elämää ja parempia ihmissuhteita.
Lue lisää >

Seminaari, Tampere-talo 27.-28.9.2012
Syömishäiriöt ja itsensä vahingoittaminen – ”Kohteena keho”
Näyttöön perustuva hoito
Paul van Heeswijk , UK  &  syömishäiriöklinikan tiimi

Ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua syömishäiriöisten ja itseään vahingoittavien lasten ja nuorten hoitoon monialaisesti, käytännöllisin ja terapeuttisin lähestymistavoin. Brittiläisen syömishäiriöklinikan tiimi, Eating Disorders Child and Adolescent Service – Wisteria Ward, Springfield University Hospital, jakaa kokemuksensa nuorten anorektikoiden, bulimikkojen ja itseään vahingoittavien potilaiden hoitamisesta.
Lue lisää >

Seminaari, Tampere-talo 3.-4.10.2011
Kiintymyspohjainen vanhemmuus ja perheterapia
Tehokasta apua kiintymysongelmista kärsiville lapsille ja nuorille sekä heidän vanhemmilleen/kasvattajilleen
Daniel A. Hughes, USA

Seminaari keskittyy siihen, miten kiintymyssuhde ja sen hoito otetaan tärkeimmäksi asiaksi pyrittäessä auttamaan kiintymysongelmista kärsiviä lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään/hoitopaikkojaan.
Lue lisää >