Daniel A. Hughes: Kiintymyskeskeinen vanhemmuus

Auta lasta kiintymäänToimivuutta kasvatukseen
PT-Kustannus 2011. 232 s.

Hinta 38,00 €.
Tilaa kirja >

Dan Hughes Suomessa syksyllä 2014:
Daniel Hughesin seminaari Tampereella 20.-21.10.2014 >
Daniel Hughesin terapiakurssit syksyllä 2014 >

”Tämä on käytännöllisin tuntemani kirja kiintymyssuhteita vaalivasta vanhemmuudesta, joka sujuvasti tiivistää uusimmat tieteelliset löydöt ja niiden merkityksen tavallisen vanhemman avuksi.”
– Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö

Vanhemmat huomaavat usein keskinäisen suhteen lapsiinsa ja nuoriinsa olevan säröillä: yhteiselo rakoilee, väärinymmärrykset ovat tavallisia, sanat ja teot loukkaavat toista. Kun tilanteet kärjistyvät, monesti on vaikeaa löytää tasapainoa ja tietä takaisin toisen luokse. Daniel Hughesin kirja tarjoaa vanhemmille ja ammattikasvattajille aivan uudenlaisen lähestymistavan kiintymyssuhteen vahvistamiseen ja tunnepitoisen vuorovaikutuksen syventämiseen lasten ja nuorten kanssa. Kirjan lukuisat, konkreettiset vuoropuheluesimerkit tulevat avuksi siihen ”mitä sanoa, miten sanoa ja miksi sanoa”, kun kasvattaja yrittää viestiä lapselle omasta sisäisestä elämästään ja samanaikaisesti ymmärtää lapsen sisäistä kokemusmaailmaa. Näin aikuinen auttaa lasta saavuttamaan rikkaan tunne-elämän ja sosiaalisen kyvykkyyden. Hughes opastaa kaikkia kasvattajia luomaan parempaa tunneyhteyttä lapsiin ja nuoriin. Viimeaikaiset tieteelliset tutkimukset ovat hyvin selvästi osoittaneet tämän yhteyden olevan terveen psyykkisen kehityksen pohja.

Kirjasta hyötyvät niin vanhemmat kuin ammattikasvattajatkin, koska se runsaan ja käytännönläheisen materiaalin lisäksi sisältää ajanmukaista teoreettisempaa pohdiskelua lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen tärkeimmästä peruspilarista: lämpimästä, toimivasta tunne- ja kiintymyssuhteesta hoitavaan, merkittävään aikuiseen, on hän sitten oma vanhempi tai joku muu. Kirjan avulla on mahdollista löytää hyvin palkitseva tapa olla suhteessa lapseen ja nuoreen.

Terve vanhemman ja lapsen välinen suhde perustuu turvalliseen kiintymykseen. Mutta mitä turvallinen kiintymys tarkoittaa? Mitä siihen kuuluu? Mitä se merkitsee vanhemmille ja hoitajille? Ja miten terapeutit pystyvät selittämään sen periaatteet niin, että vanhemmat ymmärtävät ne? Kiintymysteoriaa on tutkittu laajasti yli 50 vuotta. Dan Hughes on alan huomattava asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus työstä lasten ja perheiden parissa. Hughes auttaa meitä ymmärtämään tutkimustietoa sovellettuna erilaisiin kasvatusstrategioihin ja -tekniikoihin ja tarjoaa näin korvaamattoman tiekartan: miten rakastaa lapsia, pitää heitä kurissa ja kommunikoida heidän kanssaan tuloksellisesti, ovatpa he sitten iältään 3- tai 13-vuotiaita.

Olemme astumassa uuteen aikaan: alamme ymmärtää, miten ihmisaivot toimivat hyvissä ihmissuhteissa. Nimenomaan hyvät ihmissuhteet ovat keskeisiä lapsen kognitiivisen, emotionaalisen, sosiaalisen sekä käyttäytymiseen liittyvän, jopa biologisen kehityksen kannalta. Tämän kehityksen ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää. Hughes avaa intersubjektiivisuuden käsitettä: hän kertoo taitavasti, miten viestiä lapselle turvallisuutta, iloa, hauskuutta ja rakkautta samalla kun asettaa rajoja, opastaa sekä hoitaa arkielämän velvoitteet ja vaikeudet lapsen kanssa. Hughes kuvaa myös, miten vanhemman oma kiintymyshistoria vaikuttaa vanhemman ja lapsen yhteyteen. Hän tarjoaa keinoja, joiden avulla vanhempi voi selviytyä kielteisestä kiintymyshistoriastaan ja vähentää lapsen kiintymysvastarintaa.

Kirjan esimerkit ja vuoropuhelut ovat oivaltavia ja niistä voivat terapeutit, vanhemmat ja kaikki lapsia hoitavat oppia tekniikoita, jotka auttavat suhtautumaan empaattisesti lapsen pettymykseen, vihaan tai surullisuuteen ilman että he itse turhautuisivat, suuttuisivat tai tulisivat surullisiksi. Kuten tekijä itse sanoo, lapset ovat paljon enemmän kuin erilaisten käyttäytymismalliensa summa. Kiintymyskeskeinen vanhemmuus kääntää kiintymysteorian tosielämän vanhemmuudeksi, jossa toimitaan järkevästi. Kirja osoittaa sekä mielenterveyden ammattilaisille että kaikille lapsia hoitaville, miten ymmärtää lapsen käyttäytymisen taustalla olevia syitä ja tukea vahvan kiintymyssuhteen rakentamista. Lapsistamme tulee onnellisempia ja he tuntevat olonsa turvallisemmaksi.
Tilaa kirja >

Kirjasta sanottua

”Olen tuntenut Dan Hughesin noin kymmenen vuoden ajan enkä ole lakannut ihailemasta hänen syvällistä, sydämellistä käytännönläheisyyttään. Hän osaa kytkeä vanhemmuuden arkiset valinnat nykytieteen moniulotteiseen kuvaan lapsen kehityksestä ja läheisten ihmissuhteiden vaikutuksesta siihen. Hän on työskennellyt 30 vuotta vaikeiden vanhempi–lapsi-suhteiden terapeuttina ja säilyttänyt siinä vakaan uskonsa jokaiseen lapseen ja nuoreen sekä heidän mahdollisuuksiinsa hyviin ihmissuhteisiin. Voidakseen auttaa vanhempia ja sijaisvanhempia arjen toistuvissa, ylivoimaisissa pulmatilanteissa hän on etsinyt uusia tapoja puhutella lapsia ja nuoria, jotka voivat koko olemuksellaan viestiä vihaansa ja epäluuloansa. Nyt hän tuo kaiken helposti luettavalla tavalla sekä vanhempien että lasten, nuorten ja vanhempien kanssa työskentelevien käyttöön. Tämä on käytännöllisin tuntemani kirja kiintymyssuhteita vaalivasta vanhemmuudesta, joka sujuvasti tiivistää uusimmat tieteelliset löydöt ja niiden merkityksen tavallisen vanhemman avuksi. Toivon, että jokainen meistä vanhempien kanssa työtä tekevistä lukisi tämän kirjan, jotta Danin viisaus ja syvällinen usko ihmiseen voisi välittyä meidän kauttamme suomalaisten lasten ja nuorten parhaaksi.”

Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, lasten psykoterapian ja Theraplay ®-vuorovaikutusterapian kouluttaja; kehittämispäällikkö, THL, Lasten, nuorten ja perheiden osasto 

”Terapeuttina ja kouluttajana Dan Hughes on saavuttanut kansainvälistä mainetta kehittämällään kiintymykseen keskittyvällä terapialla, jota on käytetty kaltoin kohtelun vuoksi traumatisoituneiden lasten hoidossa. Hughes kuvaa kirjassaan hyvin suoraan ja selkeäsanaisesti kiintymyksen periaatteita. Hän auttaa vanhempia, jotta he pystyvät selvittämään sisimpiä ajatuksiaan ja tunteitaan ja rakentamaan vastavuoroisen luottamussuhteen lapseensa. Neurotieteessä on havaittu, että lapsen aivot kasvavat ja kehittyvät ’virittäytyneen’ vanhemmuuden luomassa myötätunnon ja yhteistyön ilmapiirissä. Minua itseäni tässä kirjassa kuitenkin kiehtoivat eniten monet vanhemman ja lapsen väliset vuoropuhelut, jotka kuvasivat sitä miten luottamus voi syntyä, kun osapuolet kunnioittavat ja ymmärtävät toisiaan. Hughes opettaa meille, miten vanhempi ja lapsi voivat oppia toinen toiseltaan ja samalla tuntea ylpeyttä yhteisen merkityksen löytymisestä.”

Colwyn Trevarthen, PhD, FRSE, Professor (Emeritus) of Child Psychology and Psychobiology, The University of Edinburgh (lapsipsykologian ja psykobiologian professori emeritus, Edinburghin yliopisto)

”Tämä kirja tarjoaa mahtavaa tukea vanhemmille. Se voimaannuttaa heitä sellaisella tiedolla ja käytännön keinoilla, joita he nimenomaan tarvitsevat rakentaakseen mahdollisimman hyvän suhteen lapseensa. Missään toisessa kirjassa ei ole riittävästi käsitelty tätä elintärkeää aihetta, eli mitä sanoa, ja miten ja miksi, jotta vanhemman ja lapsen välistä suhdetta voidaan vuosien mittaan syventää. Dan Hughes esittää kiehtovan teorian, koskettavia esimerkkejä ja suuren joukon käytännön interventioita. Hän tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden kehittää lapsensa tunneälyä ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä.”

Dr. Margot Sunderland, Director of Education and Training, The Centre for Child Mental Health, London (Kasvatuksen ja koulutuksen johtaja, Lasten mielenterveyden keskus, Lontoo)

Kirjoittajasta